Cám ơn bạn đã truy cập đến website hoangtra.com.vn - Chúc bạn một ngày tốt đẹp !
 

Điều khoản Dịch Vụ

Hoàng Trà cho phép khách hàng sử dụng trang website này theo phương thức hạn chế, không độc quyền, không nhượng quyền và có thể bị thu hồi khi cần. Khi sử dụng trang website này, khách hàng phải đồng ý chấp nhận các điều kiện sau :

1. Khách hàng chỉ dùng trang website này để đặt chỗ và mua các dịch vụ được cung cấp bởi trang website này. Khách hàng không được dùng trang website này vào mục đích khác, bao gồm nhưng không hạn chế bởi, đặt chỗ giả, đặt chỗ khống hoặc đầu cơ chỗ.

2. Khách hàng không được lợi dụng hoặc làm sai lệnh các địa chỉ e mail, nội dung thông tin, đường dẫn được gửi đi từ trang website này qua các giao dịch.

3. Trừ trường hợp được cho phép bởi luật định, khách hàng không được phép sao chép, mô phỏng, tái bản lại, đưa nội dung, công bố trên các diễn đàn, chuyển đi, phân phối hoặc công bố bất kỳ nội dung nào trên website này, bao gồm các nội dung bằng chữ, hình ảnh, các biểu tượng, các đoạn phim ảnh hoặc âm nhạc, các chương trình và dữ liệu, mà không được phép của Hoàng Trà và hoặc đối tác cung cấp dịch vụ, ngoại trừ việc cho phép khách hàng lấy về để xem hoặc in ra các tài liệu giới thiệu trên website này với mục đích sử dụng cá nhân, phi thương mại.

4. Khách hàng không được phép dùng các chương trình đặc biệt như "robot," "spider", "crawler" hoặc các phương tiện tự động khác như phần mềm, thuật toán, quy trình hoặc các phương pháp thủ công khác để theo dõi, sao chép bất cứ trang nào, dữ liệu hoặc nội dung trên trang website này nếu không được cho phép trước bằng văn bản của Hoàng Trà.

5. Trừ trường hợp được cho phép bởi luật định, khách hàng không được sửa đổi, thay thế, biên dịch, biên soạn lại, phỏng theo, chia nhỏ, đảo ngược cơ chế hoạt động hoặc tạo ra các sản phẩm được tùy biến từ bất kỳ nội dung hoặc thành phần nào của trang website này.

6. Khách hàng không được phép gửi hoặc chuyển bất kỳ trang nào, dữ liệu hoặc nội dung trên trang website này tới bất kỳ máy tính, máy chủ, môi trường mạng, trang website khác hoặc các phương tiện truyền tin khác hoặc dùng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

7. Khách hàng không được phép dùng bất kỳ phương tiện, phần mềm hoặc thủ tục nào để can thiệp hoặc có ý định can thiệp vào quá trình hoạt động bình thường của trang website này.

8. Khách hàng không được phép thực hiện bất kỳ hành động nào dùng quá mức hoặc làm quá tải hạ tầng mà Hoàng Trà với quyền quyết định duy nhất và sẽ xem xét một cách hợp lý, cho rằng không phù hợp hoặc không tương ứng với lợi ích đem lại khi khách hàng sử dụng trang website này.

9. Khách hàng không được phép dùng trang website này và hoặc các tài liệu trên trang website này để vi phạm các quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ hoặc các luật khác. Khách hàng phải giữ nguyên các thông báo về quyền sở hữu trí tuệ, nhãn hiệu thương mại, và bao gồm cả các thông báo về nhãn hiệu hàng hóa trong các tài liệu liên quan, không được sửa chữa, tẩy xóa, làm mờ hoặc che khuất các thông báo đó.

10. Khách hàng không được phép đưa lên trang website này hoặc gửi đi các tài liệu bất hợp pháp, có tính đe dọa, phỉ báng, nói xấu, xúc phạm, khiếm nhã, khích động, khiêu dâm, báng bổ mà có thể tạo thành hoặc thúc đẩy các hành vi mà có thể được coi là tội phạm hoặc bị trách nhiệm dân sự hoặc vi phạm bất kỳ luật lệ, quy định hoặc hệ thống quy tắc ứng xử nào.

11. Khách hàng không được phép đưa lên trang website này hoặc gửi đi bất kỳ thông tin nào mà (i) xâm phạm quyền của người khác, quyền riêng tư hoặc quyền công bố, (ii) được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu thương mại hoặc các luật về tài sản trí tuệ khác trừ trường hợp được cho phép rõ ràng bằng văn bản của chủ sở hữu tài sản đó, (iii) có chứa vi rút, vật tạo lỗi, sâu máy tính, bom thời gian, chương trình tạo cửa sau hoặc các thứ có hại khác, (iv) được sử dụng để âm mưu bất hợp pháp chống lại người khác hoặc nhằm hạn chế thương mại và cạnh tranh, hoặc (v) tạo trách nhiệm cho Hoàng Trà hoặc làm cho Hoàng Trà mất một phần hoặc toàn bộ các dịch vụ của nhà cung cấp dịch vụ internet hoặc các nhà cung cấp khác.

Khách hàng cam kết sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về bất kỳ thiệt hại phát sinh từ bất kỳ hành động vi phạm bản quyền, nhãn hiệu thương mại, tài sản trí tuệ khác hoặc bất kỳ các thiệt hại khác từ việc sử dụng trang website này.